Trag fondacija logo

Zakonodavni okvir za davanja

Direktnim zastupanjem za podsticajniji zakonodavni i fiskalni okvir za lokalno davanje Trag omogućuje veću podršku inicijativama građana u zajednicama. Podrškom učešću udruženih građana sa lokanog i nacionalnog nivoa u donošenju i izmenama određenih politika obezbeđujemo bolji okvir za razvoj zajednica u relevantnim oblastima.

Trag je u saradnji sa Evropskim centrom za neprofitno pravo (ECNL) i Ministarstvom kulture Republike Srbije, aktivno učestvovao u pripremi Prednacrta Zakona o zadužbinama i fondacijama. Proces izrade Prednacrta je bio partcipativan, javan i rezultirao je usvajanjem  novog Zakona o zadužbinama i fondacijama. Skupština Srbije usvojila je 23. novembra 2010. godine Zakon o zadužbinama i fondacijama, koji je doprineo stvaranju povoljnijeg pravnog okvira za razvoj zadužbinarstva i fondacija i njihovo transparentno upravljanje i poslovanje. Trag nastvlja da radi na aktivnostima koje će značajno unaprediti rad postojećih fondacija i zadužbina, doprinoseći oživljavanju zadužbinarske i filantropske kulture u Srbiji.

Tekst Zakona o zadužbinama i fondacijama, kao i odgovarajuće obrazloženje, možete preuzeti ovde:

Tekst Zakona o zadužbinama i fondacijama.pdf

Vodič za primenu Zakona o zadužbinama i fondacijama.pdf

Uporedo sa ovim aktivnostima, Trag aktivno radi na međunarodnoj i lokalnoj saradnji sa partnerima i mrežama koja je usmerena na kreiranje povoljnijeg zakonodavnog i fisklanog okvira za lokalna davanja i pružanje podrške inicijativama građana/ki u lokalnim zajednicama.

SIGN mreža  – Trag zajedno sa fondacijama u šest zemalja u regionu, okupljenih u SIGN mrežu, radi na aktivnostima koje će  doprineti izgradnji povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro. U okviru projekta “SIGN za održivost”, podržanog od strane Evropske unije, na osnovu pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona i zemalja EU kreiraju se predlozi za poboljšanje fiskalnih politika. Uvođenjem i unapređenjem poreskih olakšica za kompanije i pojedince stimulisaće se lokalna davanja i stvoriti uslovi za veću održivost rada civilnog društva i inicijativa građana/ki.

Inicijativa za promenu zakona o porezu na dobit pravnih lica i zakona o porezima na imovinu.pdf

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva – Trag kao članica Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva posvećena je razvoju i unapređenju socijalnog preduzetništva u Srbiji. Trag kroz rad u Koaliciji, učestvuje u sprovodjenju aktivnosti za podršku razvoju socijalnih preduzeća, zalaže se za stvaranje podsticajnog okruženja i promoviše značaj koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva, sa ciljem da se uspostavi platforma za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. Aktivnosti Traga fondacije u Koaliciji usmerene su pre svega na kreiranje i usvajanje zakonskih propisa značajnih za razvoj ove delatnosti.