Trag fondacija logo

Tražimo menadžera/-ku programa javnih politika i zagovaranja

 

 

Trag fondacija, sa sedištem u Beogradu, objavljuje otvorenu poziciju za menadžera/-ke javnih politika i zagovaranja.

Svrha pozicije: 

Uloga podrazumeva razvijanje i sprovođenje programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti javnih politika i zagovaranja, uključujući finansijsko i projektno upravljanje.

 

Ključne odgovornosti i dužnosti: 

1.Upravljanje projektima u oblasti javnih politika i zagovaranja

 • Upravlja finansijskim i ljudskim resursima i koordiniše aktivnosti programa javnih politika i zagovaranja;
 • Priprema i dostavlja redovne finansijske i narativne izveštaje za donatore;
 • Redovno izveštava Tragov programski i finansijski sektor o realizaciji projekata i koordinira rad sa drugim timovima i projektima;
 • Razvija i održava redovan kontakt sa donatorima u saradnji sa menadžerom za građanski aktivizam, direktorkom programa i izvršnom direktorkom;
 • Priprema projektne predloge i aktivno doprinosi obezbeđivanju finansiranja programa i projekata u oblasti javnog zagovaranja

 

2. Upravljanje programom i grant šemama u oblasti javnih politika i zagovaranja

 • Planira projektne aktivnosti, utvrđuje prioritete i koordiniše rad partnera, zaposlenih i angažovanih spoljnih saradnika na projektu;
 • Planira i sprovodi procese monitoringa, evaluacije i učenja na nivou programa;
 • Osigurava kvalitet procesa prijave i selekcije građanskih inicijativa u oblasti javnog zagovaranja; u saradnji sa timom osmišljava kriterijume konkursa u skladu sa ciljevima programa; koordiniše i učestvuje u sastancima selekcionih odbora;
 • Nadgleda sprovođenje programa podrške organizacijama i procenjuje ostvarene rezultate na nivou grant šeme.

 

3. Osmišljavanje i sprovođenje programa razvoja kapaciteta organizacija civilnog društva

 • Ispituje potrebe za razvojem kapaciteta podržanih organizacija u oblasti javnog zagovaranja;
 • Osmišljava i razvija programe obuka, mentorstva, konferencija i drugih aktivnosti razvoja kapaciteta i umrežavanja;
 • Prati i evaluira efekte programa razvoja kapaciteta.

 

4. Saradnja i umrežavanje sa donatorima i partnerima

 • Istražuje, uspostavlja i održava kontakte sa potencijalnim donatorima u koordinaciji sa menadžerom za građanski aktivizam i direktorkom programa;
 • Učestvuje u radu mreža i koalicija i aktivno zagovara teme od interesa za Trag fondaciju i podržane organizacije u cilju većeg učešća građana u kreiranju javnih politika i donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Sarađuje sa ključnim partnerima i donosiocima odluka sa ciljem stvaranja podsticajnog okruženja za učešće u donošenju odluka i osiguravanja uspeha podržanih građanskih inicijativa.

 

5. Promocija i razvoj programa javnih politika i zagovaranja

 • U saradnji sa odeljenjem komunikacija učestvuje u kreiranju i primeni institucionalnih, programskih i projektnih komunikacionih strategija i materijala u oblasti javnog zagovaranja;
 • Učestvuje u promotivnim aktivnostima (prilozi, izjave i gostovanja u lokalnim, nacionalnim i online medijima) sa ciljem predstavljanja uspešnih priča i rezultata javnog zagovaranja Trag fondacije i podržanih inicijativa;
 • Prati i istražuje javne politike i zagovaračke inicijative u oblastima od interesovanja za Trag fondaciju – filantropska davanja, socioekonomska prava, socijalno preduzetništvo i druge; učestvuje u relevantnim radnim grupama i procesima donošenja odluka.

 

6. Redovno učešće u institucionalnim procesima i drugi zadaci po nalogu poslodavca u interesu unapređenja poslovnih procesa i postizanja definisanih rezultata.

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema (ili najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti javnih politika i zagovaranja)
 • Minumum tri godine iskustva u upravljanju projektima u oblasti javnih politka i zagovaranja u Srbiji
 • Iskustvo u radu sa domaćim i međunarodnim donatorima
 • Iskustvo u sprovođenju zagovaračkih inicijativa
 • Iskustvo u vođenju timova
 • Poznavanje građanskog društva u Srbiji, a poželjno u regionu

Ključne kompetencije:

 • Odlično poznavanje procesa i tehnika javnog zagovaranja
 • Dobro poznavanje zakonodavnog okvira vezanog za delovanje civilnog društva u Srbiji
 • Razvijene veštine pisanja projekata
 • Veštine upravljanja finansijama
 • Liderske veštine
 • Odlične komunikacijske i pregovaračke veštine
 • Napredno poznavanje engleskog jezika
 • Napredno poznavanje rada na računaru

Uslovi rada:

 •         ugovor o radu na godinu dana (sa mogućnošću produženja), probni rad 3 meseca
 •         puno radno vreme (40 sati nedeljno, 5 dana u nedelji)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 5. januara 2024, 12. januara do 23:59č. 

Molimo vas da u naslovu mejla naznačite naziv pozicije za koju aplicirate: Prijava za poziciju menadžera/-ke programa javnih politika i zagovaranja.

 

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.


Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor. 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.