Trag fondacija logo

SIGN mreža

Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u SIGN mrežu, 2012. godine započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na zapadnom Balkanu.

Sve do kraja 2016. godine, posebna pažnja u okviru projekta “SIGN za održivost” biće posvećena kreiranju predloga za izmene zakonodavnog okvira koji će podsticati davanja od strane kompanija i pojedinaca, usvajanju konkretnih standarda transparentnosti u prikupljanju novčanih sredstava od strane što većeg broja organizacija civilnog društva, promociji nacionalne i regionalne saradnje u razvoju lokalne filantropije i osnivanju prve regionalne Akademije održivosti, koja će dodeljivati donacije organizacijama koje uspešno prikupljaju sredstva iz lokalnih izvora za inicijative od značaja za samu zajednicu.

U prvoj fazi projekta, koja je trajala do kraja 2014. godine, partneri su uz podršku eksperta dr Dragana Golubovića,  izradili Baseline studiju o zakonodavnom i poreskom okviru u šest zemalja regiona i sproveli istraživanja javnog mnenja u svim partnerskim zemljama. Na osnovu ovoga, doneti su predlozi za promenu politika u pet zemalja koji su prošli konsultativni proces sa predstavnicima organizacija civilnog društva, biznisa i državnih institucija. Po okončanju ovog procesa, predlozi su podneti donosiocima odluka i veći deo njih je uvršten u relevatne Strategije i predloge za izmenu zakona o kojima će se odlučivati u 2015. godini.

Više informacija o aktivnostima Trag fondacije u ovoj oblasti možete pročitati na stranicama našeg programa Javnih politika.

Pored ovoga, partneri su sproveli prvi ciklus programa “Akademija održivosti”. Izabrane organizacije su uspele da prikupe preko 92.000 evra u svojim lokalnim zajednicama i da za to prime 77.420 evra u mečing grantovima od SIGN partnera. Ova sredstva su iskorištena za realizaciju inicijativa za koje su organizacije prikupljale sredstva i za nastavak njihovih fandrejzing aktivnosti.  Rezultati ovog programa su promovisani kroz video “A Good SIGN” koji je privukao značajnu pažnju širom regiona.

U okviru projekta, partneri su razvili regionalne “Standarde za transparentnost u prikupljanju sredstava” koji su utemeljeni na principima koji važe u 11 zemalja Evropske unije i konsultacijama sa organizacijama civilnog društva koje su doprinele da se dokument prilagodi situaciji u regionu. Namera ovih standarda je da utemelje principe dobre prakse u procesu prikupljanja sredstava čime će se povećati poverenje građana u aktivnosti organizacija civilnog društva i unaprediti njihov legitimitet, održivost i uticaj. Završna verzija standarda je objavljena sredinom 2014. godine i do sada ju je potpisalo preko 130 organizacija civilnog društva iz svih zemalja Zapadnog Balkana. Organizacije koje su zainteresovane za primenu ovih standarda u svom radu mogu ih potpisati popunjavanjem formulara koji se nalazi na internet stranici SIGN mreže.

Prva faza projekta „SIGN za održivost“ je završena organizovanjem regionalne konferencije koja je okupila preko 100 predstavnika organizacija civilnog društva, kompanija, državnih institucija i medija iz pet zemalja u regionu. Tokom konferencije, učesnici su razgovarali o povoljnom zakonodavnom okruženju i pitanjima transparentnosti kao preduslovima za razvoj filantropije na Zapadnom Balkanu i iskoristili su priliku da formiraju zajedničku platformu za dalji rad na ovim pitanjima.

U narednoj fazi projekta koja će trajati do kraja 2016. godine, partneri će nastaviti da zastupaju za povoljniji zakonodavni i poreski okvir za razvoj filantropije, realizovaće regionalni ciklus Akademije održivosti za najuspešnije organizacije iz prvog ciklusa i kreiraće priručnik za primenu Standarda za transparentnost u prikupljanju sredstava koji će omogućiti potpisnicama i drugim organizacijama civilnog drtušva uvid u indikatore, formulare i primere dobre prakse za svaki od navedenih standarda.

Projekat SIGN za održivost, u partnerstvu sprovode Trag fondacija iz Srbije, Fondacija Mozaik iz Bosne i Hercegovine, Fond za Aktivno Građanstvo iz Crne Gore, Forum za građanske inicijative sa Kosova i Balkanski fond za demokratiju kao saradnik na projektu. U realizaciji pomenutih aktivnosti učestvuju još i Fondacija VIA iz Češke i Institut za savremene studije iz Albanije.

Projekat SIGN mreže realizuje se uz finansijsku podršku Evropske Unije i Balkanskog fonda za demokratiju.