Trag fondacija logo

Podrška umrežavanju OCD

Trag pruža podršku udruženim građanima/kama da na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou utiču na politike u relevantnim oblastima koje donose boljitak lokalnim zajednicama. Trag je do sada bio fokusiran na podršku u oblastima kao što je zaštita životne sredine i socijalna inkluzija, ali je otvoren za podršku i u drugim oblastima.
Trag podržava povezivanje, saradnju i umrežavanje grupa udruženih građana; olakšava organizovanje i održavanje zajedničkih sastanaka, formiranje i jačanje mreža i koalicija. Kada je to neophodno, Trag pruža i konsultativnu, tehničku i finansijsku podršku mrežama i koalicijama, i podržava organizovanje javnih diskusija, istraživanja i zajedničkih projekata koji dolaze od mreža.
Do sada je Trag pomogao osnivanje i rad dve mreže lokalnih organizacija: Zelena lista Srbije (ZLS) i SLAP.

Zelena lista Srbije je mreža 12 lokalnih ekoloških organizacija čije su aktivnosti usmerene na unapređenje sistema za upravljanje otpadom u Srbiji. Zelena lista Srbije do sada je realizovala tri ekološke kampanje Oplaneti se! koje su imale za cilj da podstaknu nadležne institucije, građane/ke i druge aktere u društvu da se aktivnije uključe u rešavanje problema odlaganja otpada u Srbiji. U ovim kampanjama ZLS je uspela da uključi preko 28.000 gradjana/ki na lokalnom i nacionalnom nivou da očiste više destina divljih deponija u preko 15 zajednica i prikupe preko 80 tona otpada koji je otpremljen na reciklažu.

SLAP je mreža 10 organizacija civilnog društva koje su usmerene na pružanje usluga socijalne žaštite osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Trag je podržao članice SLAP-a da razviju usluge i da njihov kvalitet unaprede uz prenošenje znanja i primera dobre prakse iz zemalja Evropske unije. Posebnu podršku Trag je pružio ovim organizacijama u zastupanju za trajno finansiranje usluga na lokalnom nivou kroz izdvajanje sredstava iz lokalnih budžeta.