Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za poziciju koordinator/ka za program javnih politika

Trag fondacija sa sedištem u Beogradu, Mileševska 5/I-6, raspisuje konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu koordinator/ka za program javnih politika.

Koordinacija programa javnih politika podrazumeva čitav ciklus podrške radu podržanih organizacija, od dodele donacija, realizacije aktivnosti, praćenja budžeta, kontrole finansijskih izveštaja, podsticanje organizacionog razvoja i povezivanja, promociju programa; praćenje nacionalnih i lokalnih javnih politika u skladu sa strategijom Trag fondacije, kao i logističku i adminstrativnu podršku zagovaračkim radnim grupama i telima u kojma Trag učestvuje. Koordinator/ka programa, na osnovu stečenih uvida u potrebe i kontekst, koordiniše pomenutim aktivnostima radi tačne realizacije plana aktivnosti i analizira uticaj aktivnosti na društveno-politički kontekst koje služe za dalje planiranje i povećanje aktivnosti organizacije.

Ključne odgovornosti:

 • Predlaže načine sprovođenja strategije programa, planira i sprovodi konkurse, organizuje rad zagovaračkih radnih grupa i tela i sarađuje sa drugim timovima u okviru Traga kako bi se podržavanje organizacija u skladu sa strategijom sprovelo na što efikasniji, transparentniji i uticajniji način.
 • Savetuje organizacije o uslovima za prijavljivanje, ciljevima i postignućima programa, kao i generalnim informacijama koje su im potrebne, i obezbeđuje da se proces selekcije interno, ali i od strane spoljnih saradnika, odvija u skladu sa kriterijumima i ciljevima programa radi transparentne i efikasne podrške organizacijama koje se prijavljuju.
 • Implementira i prati aktivnosti zagovaračkih radnih grupa i tela kroz izradu izveštaja sa sastanaka, prikupljanje informacija, podataka, analiza i ostalih dokumenata neophodnih za pripremu sastanaka i drugih događaja kako bi se osiguralo da je fokus aktivnosti u skladu sa strateškim ciljevima grupa.
 • Analizira i kontroliše projektne budžeta organizacija kako bi se osiguralo da su u skladu sa predloženim ciljevima projekata. Prikuplja i vrši kontrolu finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije organizacija, uz podršku i nadzor koordinatora/ke i direktora/ke za finansije i administraciju. Komunicira sa organizacijama i osigurava da potrebna dokumentacija bude pravovremeno dostavljena Trag fondaciji.
 • Priprema narativne i finansijske izveštaje za delove programa koje koordiniše kako bi obezbedio/la informacije neophodne za pravovremeno izveštavanje, razvoj i negovanje kvalitetnih i transparentnih odnosa sa donatorima.
 • Izveštava o dodeljenim donacijama i napretku organizacija u odnosu na postavljene ciljeve, informiše zagovaračke radne grupe i tela u procesu planiranja aktivnosti na osnovu uvida u kontekst, potrebe i dosadašnja postignuća, i kontiunirano informiše po pitanjima pravnog okvira i njegove primene u oblastima od značaja za podršku razvoju civilnog društva u Srbiji za interne i eksterne potrebe.
 • Osmišljava i sprovodi aktivnosti razvoja kapaciteta i povezivanja za podržane organizacije kako bi što uspešnije sproveli svoje projekte, podržava zagovaračke radne grupe i tela u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti usmerenih na unapređenje pravnog okvira kako bi se osigurao dalji razvoj i unapređenje zakonskih mehanizama za podršku razvoju civilnog društva u Srbiji.
 • Pruža podršku u organizaciji programskih događaja (treninzi, seminari, konferencije, sastanci sa grantijima i slično), obavlja administrativne zadatke i zadatke koji se tiču statistike i arhiviranja u realizaciji programskih aktivnosti.
 • Sprovodi aktivnosti promocije programa u saradnji sa koordinatorom/kom i menadžerom/kom komunikacija radi širenja podrške Trag fondacije na tematske oblasti koje su manje zastupljene, i promoviše rezultate programa radi veće vidljivosti podržanih organizacija.
 • Sprovodi istraživanja i priprema analize u oblastima javnih politika od interesovanja za Trag fondaciju (razvoj filantropije, socijalna politika, ljudska prava, podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva, itd), uz podršku savetnice za program javnih politika i/ili u saradnji sa eksterno angažovanim ekspertima. Nadgleda rad eksperata i obezbeđuje poštovanje Ugovorenih obaveza u skladu sa rokovima. U saradnji sa koordinatorom/kom i menadžerom/kom komunikacija promoviše istraživanja, analize i publikacije.

 

Ključne kompetencije:

 • Iskustvo u međusektorskoj saradnji
 • Razvijene veštine usmene i pisane komunikacije sa ljudima iz različitih okruženja
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket i aplikacija koje se koriste u radu na daljinu – Zoom, MS Teams, Google Meet, kao i drugih alatki namenjenih interakciji učesnika u onlajn okruženju)
 • Analitičnost i preciznost u radu
 • Veštine analize budžeta i praćenja troškova
 • Kreativnost i sposobnost realizacije inovativnih aktivnosti
 • Proaktivnost i preuzimanje odgovornosti za ispunjenje zadataka
 • Razvijene veštine individualnog i timskog rada
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije
 • Poznavanje stanja u civilnom sektoru u Srbiji i u regionu

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Stečena diploma o visokom obrazovanju fakulteta društvenih ili prirodnih nauka
 • Minimum tri godine iskustva rada na sličnim poslovima
 • Iskustvo u implementaciji projekta i u izveštavanju donatorima
 • Odlične organizacione sposobnosti i veštine prioritizacije
 • Dobre komunikacijske veštine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja
 • Sposobnost rada u timu i individualno
 • Odlično govorno i pisano poznavanje engleskog jezika

 

Uslovi rada:

 • Ugovor o radu na određeno vreme, minimum godinu dana, sa mogućnošću produženja – probni rad u trajanju od 3 meseca
 • Puno radno vreme (40 sati nedeljno)

 

Način prijavljivanja: Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na i-mejl adresu konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do nedelje, 16.01.2022. godine, do 23:59 časova.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

 

Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.

 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti ili seksualnu orijentaciju.