Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za poziciju koordinator/ka za monitoring i evaluaciju

Trag fondacija sa sedištem u Beogradu, Mileševska 5/I-6, raspisuje konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu koordinator/ka za monitoring i evaluaciju.

Svrha posla:

Koordinacija u oblasti monitoringa i evaluacije programskog i organizacionog razvoja Trag fondacije podrazumeva čitav ciklus podrške da se taj razvoj zasniva na znanju. Koordinator/ka je odgovorna za aktivnosti koje doprinose da se programi, procesi i ljudi u Tragu razvijaju tako da lakše i efikasnije ostvaruju svoje ciljeve i ciljeve fondacije, odnosno da se ideje, odluke ili programska rešenja donose na osnovu znanja i podataka koje je lako dostupno, praktično i primenljivo.

Ključne odgovornosti i dužnosti:

 • Pruža podršku u razvoju i reviziji institucionalnog plana monitoringa, evaluacije i učenja (MEL) Trag fondacije, istražuje, sistematizuje i predlaže odgovarajuće pristupe, alate i formate za praćenje, procenu i učenje, kako bi se osiguralo da se aktivnosti fondacije sprovode u skladu sa postavljenim strateškim ciljevima.
 • Angažuje se na razvoju baze podataka fondacije u oblastima kao što su upravljanje grantovima, promocija i razvoj filantropije, javne politike na nacionalnom i lokalnom nivou, radi sistematizacije i boljeg upravljanja znanjem u svrhu daljeg razvoja programskih aktivnosti i njihovog društvenog uticaja.
 • Sarađuje i pruža podršku programskim timovima u okviru Traga u razvoju i primeni metodologija namenjenih praćenju i evaluaciji tekućih i planiranih programa, radi na reviziji i razvoju indikatora aktivnosti i uspešnosti pojedinačnih projekata, pomaže u razvoju formata za prijave projekata, formata za izveštavanje sa terenskih poseta i drugih protokola praćenja podržanih projekata, kako bi se programske aktivnosti sprovodile na što efikasniji, transparentniji i uticajniji način. 
 • Pruža podršku u razvoju i reviziji MEL planova za programe organizacija civilnog društva koje podržava Trag fondacija, kako bi se osiguralo da je fokus aktivnosti u skladu sa navedenim ciljevima grupa; učestvuje u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti razvoja kapaciteta za podržane organizacije kako bi što uspešnije sproveli svoje projekte. 
 • Prati trendove u oblastima od strateškog značaja za Trag fondaciju (građanski aktivizam, razvoj zajednica, filantropija, učešće u donošenju odluka, itd.), učestvuje u identifikaciji prilika za partnerstva, saradnju i finansiranje aktivnosti u oblastima monitoringa i evaluacije i upravljanja znanjem; upravlja izradom izveštaja i publikacija koje sistematizuju i promovišu ekspertizu Traga u navedenim oblastima. 
 • Doprinosi aktivnostima redovnog izveštavanja donatora i šire javnosti o programskim i institucionalnim aktivnostima fondacije u saradnji sa izvršnom direktorkom, direktorima timova i menadžerkom komunikacija, obezbeđuje informacije i ažurne podatke za izveštaje, promotivne materijale i medijske sadržaje fondacije, radi doprinosa transparentnosti i većoj vidljivosti podrške fondacije razvoju civilnog društva u Srbiji i regionu. 
 • Pruža podršku organizaciji događaja (treninzi, seminari, konferencije, sastanci), priprema relevantne trening materijale i prezentacije, uređuje i administrira upitnike i druge evaluacione alate, radi unapređenja kvaliteta i korisnosti obezbeđenih sadržaja i zadovoljstva korisnika.
 • Na druge načine doprinosi razvoju organizacione kulture saradnje i procesima koji podstiču efikasnost, efektivnost, pravovremenu razmenu i korišćenja stečenog znanja za inovacije, kako bi Trag i dalje ostao otvorena, kompetentna, pouzdana i održiva regionalna fondacija i resurs za razvoj otvorenih i solidarnih zajednica.

Ključne kompetencije:

 • Razvijene analitičke veštine 
 • Razvijene veštine u pisanju
 • Poznavanje civilnog društva 
 • Prilagodljivost i dobro snalaženje u timskim poslovima, kao i individualnim zadacima
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema (prednost sociologija, psihologija, ekonomija i/ili srodne discipline)
 • Minimum dve godine iskustva u neprofitnom sektoru
 • Iskustvo u implementaciji projekta i/ili praćenju projekata
 • Poznavanje statističkih metoda i alata za obradu i predstavljanje podataka
 • Odličan govorni i pisani engleski 
 • Odlične komunikacijske veštine
 • Poznavanje osnova rada na računaru

 

Uslovi rada:

Ugovor o radu na godinu dana, sa mogućnošću produženja i probnim radom od 3 meseca.

Puno radno vreme (40 sati nedeljno).

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do 17:00, 28. februara 2023. godine.
Rok za prijavu je produžen do nedelje, 5. marta 2023. godine, do 23:59 časova.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.