Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za istraživački tim

Trag fondacija je, uz podršku fondacije Čarls Stjuart Mot (C.S. Mott), krajem 2019. godine pokrenula program “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”, koji ima za cilj da podrži osnivanje lokalnih fondacija za razvoj lokalnih zajednica i filantropije u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana.

Kao deo realizacije programa, Trag fondacija je u prvom ciklusu programa podržala stvaranje inicijativnih grupa za razvoj filantropije u lokalnoj zajednici u Pančevu, Staroj Pazovi i Nišu. Ove tri inicijativne grupe su kroz konkurse, svaka u svojoj sredini, pružile finansijsku podršku malim lokalnim inicijativama neformalnih grupa i udruženja.

Za potrebe unapređenja programa, Trag fondacija objavljuje konkurs za istraživačke timove za realizaciju kvalitativnog istraživanja na temu “Uticaj lokalnih fondacija na društvene promene u lokalnim zajednicama”.

Cilj ovog istraživanja jeste analiza efekata rada spomenutih inicijativnih grupa na lokalni razvoj i razvoj filantropije putem evaluacije rezultata podržanih projekata neformalnih grupa i udruženja. Kvalitativna evaluacija biće istražena u oblastima društveno-ekonomsko-političkih promena u lokalnim zajednicama, odnosno analizom efekata rezultata podržanih projekata na: 

  • društveni, ekonomski i politički razvoj lokalne zajednice,
  • društvene odnose i procese u lokalnoj zajednici i 
  • održive progresivne promene u lokalnoj zajednici. 

 

Predmet istraživanja biće svi podržani i realizovani projekti tokom 2021. i oni koji će biti završeni do juna 2022. godine na teritorijama grada i opština u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi. Ukupan broj podržanih projekata koji će biti predmet istraživanja je oko 40.

 

PRIJAVA NA KONKURS

Istraživački tim mogu činiti nezaposleni istraživači ili oni koji su zaposleni u različitim institucijama, ali je za potpisivanje ugovora o realizaciji istraživanja potrebno da tim ima organizaciju koja će biti formalan aplikant, potpisnik ugovora i pravni zastupnik.  Konačan izbor istraživačkog tima Trag fondacija će izvršiti procenjujući kvalitet svake pojedinačne konkursne dokumentacije. Samo potpuna konkursna dokumentacija dostavljena u roku biće predmet razmatranja. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, fondacija će kontaktirati istraživačke timove. O konačnom izboru istraživački tim koji bude izabran biće informisan do 1. marta, uz Ugovor o realizaciji istraživanja.

Neophodna dokumentacija za prijavu na konkurs potrebno je da sadrži: 

  • CV svih članova/ica istraživačkog tima (najviše 2 strane po članu tima), 
  • opis metodologije istraživanja (najviše 3 strane), 
  • plan realizacije istraživanja i dostave Izveštaja i 
  • detaljan finansijski plan (iznosi u dinarima). 

 

Za potrebe ovog istraživanja ne postoji poseban formular ili preporučena metodologija. Trag fondacija očekuje od tima koji se prijavljuje na konkurs da sam sačini i opiše metodologiju istraživanja, detaljan finansijski plan, CV i ostale delove projekte dokumentacije. 

Kompletnu konkursnu dokumentaciju neophodno je poslati do 20. februara 2022. do 17 časova na adresu lokalnefondacije@tragfondacija.org, uz subject Prijava na konkurs. Za dodatne informacije o konkursu možete nas kontaktirati putem mejla aleksandarw@tragfondacija.org  ili telefona 066/222-411.

Izabrani istraživački tim konačnu verziju Izveštaja o realizaciji istraživanja treba da dostavi najkasnije do 15. avgusta 2022. godine. Maksimalan planirani iznos za realizaciju istraživanja koji će Trag fondacija podržati je 10.000 evra. Sav potreban materijal o radu inicijativnih grupa i podržanim projektima za fazu predistraživanja istraživačkom timu obezbediće Trag fondacija. Fondacija će snositi sve realne troškove realizacije istraživanja, uključujući honorare za istraživački tim, putne troškove, troškove izrade istraživačkog materijala i realizacije terenskog rada, troškove organizacije i logističke podrške rada istraživačkog tima i druge objektivne troškove. Fondacija neće finansijski ili na drugi način podržati troškove nabavke opreme ili tehničkih sredstava.

O programu Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita možete se informisati putem veb-sajta www.lokalnefondacije.rs.