Trag fondacija logo

Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama

Programom za Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama 2015. godine započeta je višegodišnja saradnja između Oak i Trag fondacije. Programom želimo da osnažimo ženske organizacije, pokret i mreže u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji kroz davanje donacija, izgradnju kapaciteta i umrežavanje. Program Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama je u skladu sa postojećom strategijom i programom Oak fondacije “Teme koje se tiču žena” (eng. Issues Affecting Women Programme).

Program ima dva glavna stuba:

1. razvijanje pokreta za ženska ljudska prava

2. borba protiv nasilja nad ženama 

Ova dva stuba se dalje granaju u četiri programske oblasti:

– izgradnja pokreta

– borba protiv nasilja nad ženama 

– borba protiv eksploatacije i trgovine ljudima 

– nasilja u kriznim situacijama (ratno, post-ratno nasilje)

Programom se podržavaju organizacije koje se bave unapređivanjem i zaštitom ljudskih prava žena u ovim oblastima.

Kroz davanje donacija Trag fondacija upravlja institucionalnom podrškom Oak fondacije ženskim organizacijama i mrežama, prati primenu aktivnosti na terenu i pruža tehničku i savetodavnu podršku u izveštavanju organizacija prema Oak fondaciji.

Kroz izgradnju kapaciteta Trag fondacija, prema potrebama ženskih organizacija i mreža, organizuje grupne i individualne treninge i edukacije (trening za izradu politika i procedura zaštite dece u saradnji sa Keeping Children Safe, obuke za pisanje EU projekata, prikupljanje sredstava, razvijanje socijalnog biznisa u saradnji sa organizacijom NESsT, itd). U okviru izgradnje kapaciteta, kako bi prilagodila podršku potrebama ženskih organizacija i mreža, Trag fondacija je 2015. godine uradila radionice samoprocene kapaciteta sa svim organizacijama koje su podržane od strane Oak fondacije. Osim toga, u okviru izgradnje kapaciteta, Trag fondacija pruža podršku svim organizacijama u okviru programa na dnevnoj osnovi i prema njihovim potrebama.

Kroz umrežavanje Trag fondacija upravlja procesom razvijanja nove regionalne strategije za podršku ženskim organizacijama na Balkanu, povezuje i pospešuje komunikaciju među organizacijama koje su podržane od strane Oak fondacije kroz organizovanje redovnih regionalnih sastanaka i identifikuje nove organizacije i mreže koje doprinose unapređenju i primeni programa na Balkanu a koje će Oak fondacija podržavati u budućnosti.