Trag fondacija logo

Korporativna filantropija

Trag aktivno radi na razvijanju korporativne filantropije kako bi se što veći broj kompanija i preduzetnika, ali i pojedinaca, u budućnosti uključio u neprofitne akcije i akcije za opšte dobro, na strateški način uz izgradnju dugoročnih partnerstava sa organizacijama civilnog društva. Poslovni subjekti se mogu uključiti u razvoj lokalne zajednice u kojoj posluju, pružajući u pomenutim akcijama materijalnu i finansijsku pomoć. Kompanije strateški planiranim ulaganjima nadograđuju svoje društveno odgovorno poslovanje i ulažu u oblast korporativne filantropije. Na ovaj način Trag pokreće sistematičnu kampanju za oživljavanje i reafirmaciju filantropskih ideja i stavova u našem društvu. Ostvaren je niz aktivnosti čija je poruka da davanje za opšte dobro ponovo treba da postane svakodnevni i uobičajeni deo naših života.

U nameri da prepozna i javno istakne kompanije i preduzeća koja svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju najbolji primer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti u svetu odgovornog poslovanja, Trag od 2007. godine dodeljuje godišnju VIRTUS nagradu za filantropiju. Ova nagrada je namenjena kompanijama i pojedincima koji su u prethodnoj godini na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa. Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.

U želji da razvije najoptimalniju strategiju u oblasti korporativne filantropije, Trag je krajem 2012. godine sproveo sveobuhvatno kvantitativno i kvalitativno istraživanje individualne i korporativne filantropije. Rezultate istraživanja možete pogledati na „Individualna i korporativna filantropija u Srbiji“.

U okviru programa filantropije, Trag fondacija od 2007. godine sprovodi i nekoliko programa koji pružaju podršku udruženjima građana da dugoročno rade na svojoj finansijskoj održivosti, kroz uspostavljanje bliže saradnje sa sa širim krugom potencijalnih donatora u lokalnoj zajednici. Ideja ovih programa je da kroz pružanje edukativne i/ili mentorske podrške i finansijskih sredstava, udruženja građana podrže da postignu dugoročnu održivost kroz strateško delovanje, orijentisanje na razovrsne izvore finansiranja, inovativne modele prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.