Trag fondacija logo

Kategorije

VIRTUS Nagrada za korporativnu filantropiju dodeljuje se kompaniji sa više od 500 zaposlenih, koja pomaže aktivnosti i projekte od opštedruštvenog značaja na sistematičan i promišljen način. Ova kompanija već ima usvojenu strategiju korporativnih davanja i ciljano ulaže u svega nekoliko oblasti od svog interesa. Njen filantropski pristup može poslužiti kao pozitivan i inspirišući model strateškog načina ulaganja u zajednicu, a najvažniji i najznačajniji projekti koje je kompanija podržala tokom godine oslikavaju taj pristup

VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće se dodeljuje preduzećima koja pokazuju odgovornost prema zajednici ulažući u opštedruštvene, neprofitne projekte i organizacije. To su poslovni subjekti do 50 (mala) ili do 500 zaposlenih (srednja), dobro povezani sa svojom zajednicom, svesni problema i potreba tih sredina, koji poznaju lokalne organizacije i uvek su spremni da deluju kao “dobre komšije” pomažući koliko mogu. Ova nagrada bi trebalo da učvrsti spone između preduzeća i lokalnih zajednica i organizacija koje zajedno rade za bolje sutra. Za ovu kategoriju se ne mogu nominovati predstavništva stranih kompanija ili ogranci velikih privrednih sistema čije matične kompanije broje više od 500 zaposlenih.

VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i civilnog sektora u prvi plan stavlja izuzetno uspešno, osmišljeno i višegodišnje partnerstvo kompanije, malog ili srednjeg preduzeća sa jedne, i organizacije civilnog društva sa druge strane, u cilju rešavanja nekog ozbiljnijeg društvenog problema. Ovde partnerstvo najpre podrazumeva međusektorsku saradnju, zajedničke napore i akciju usmerenu na rešavanje problema, pre nego finansijsku podršku. Nagrada se dodeljuje na osnovu stepena uključenosti poslovnog subjekta u partnerstvo, rezultata i efektivnosti podrške, kvaliteta komunikacije među stranama, perspektivnosti te saradnje, kao i inovativnosti u pristupu rešavanju problema ili potrebe. Cilj nagrade je da inspiriše visok nivo kolaboracije između poslovnog i civilnog sektora i da pokrene ostale poslovne subjekte da razmišljaju u smeru ovakvog povezivanja.

VIRTUS Nagrada za individualnu filantropiju dodeljuje se punoletnoj osobi koja dugoročno podržava lokalne neprofitne inicijative i/ili organizacije civilnog društva u zajednici koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Osnovni kriterijum za dodelu nagrade je iskazana motivacija nominovane osobe za podršku organizacijama civilnog društva i/ili inicijativama u oblasti kulture, socijalne zaštite, obrazovanja, ekologije, ljudskih prava i razvoja zajednice, kao i nivo podrške, broj korisnika koji je ona obuhvatila i njen dugoročni efekat. Prednost će se davati pojedinačnim darodavcima koji su dali značajan finansijski i materijalni doprinos ovim organizacijama i/ili inicijativama, ali će se razmatrati i nematerijalni vidovi podrške kao što su volonterski rad i prenos specifičnih znanja. Nominovane osobe mogu biti pojedinačni donatori, preduzetnici i drugi zaposleni u kompanijama, s tim da je uslov da materijalne donacije potiču iz njihovih ličnih resursa i da je podrška pružena van poslovnih aktivnosti nominovane osobe.

VIRTUS Nagrada za mlade filantrope dodeljuje se osobi ili grupi mladih ljudi starosti do 30 godina, koji su svojim filantropskim akcijama inspirisali neku pozitivnu promenu i pokrenuli svoje vršnjake i širu zajednicu da zajedno učine nešto za opšte dobro. U obzir za nagrađivanje dolazi širok spektar inicijativa – od doniranja i pokretanja akcija za prikupljanje sredstava za određeni cilj, do volonterskih aktivnosti koje unapređuju život svih generacija u zajednici. Prednost pri nagrađivanju će imati mladi filantropi koji su ovakve inicijative pokretali više puta ili je njihov obim doprineo rešavanju nekog značajnog društvenog pitanja na duži rok.