Trag fondacija logo

Javni poziv za godišnju reviziju organizacija civilnog društva koje se bave ženskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Trag fondacija poziva kvalifikovane revizorske kuće da dostave ponude za sprovođenje godišnje revizije 39 ženskih organizacija u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat „Snažnije zajedno – osnaživanje ženskih organizacija i pokreta“ finansira Fondacija Oak.

Svrha poziva jeste pronalazak kvalifikovane revizorske firme za sprovođenje godišnje revizije za 2024. godinu, koja će uključivati pregled finansijskih izveštaja, internih kontrola i usklađenost sa ugovorima o grantu i važećim zakonima.

Opis posla obuhvata sledeće segmente (oni su sastavni deo Tehničkog zadatka):

  • pregled računovodstvenih i ekonomskih procesa i sistema
  • obezbeđivanje usklađenosti sa sporazumima o grantovima i lokalnim zakonima
  • revidiranje finansijskih izveštaja za fiskalnu godinu koja se završava 31. decembra 2024.
  • obezbeđivanje detaljnog izveštaja i pisma menadžmentu

Rezultati uključuju plan revizije pre početka, završni izveštaj na lokalnim jezicima i engleskom do juna 2025. i pismo menadžmentu koje se bavi slabostima kontrole i mogućnostima za poboljšanje. Uspešne revizije za 2024. dovešće do produženja ugovora za 2024-2026.

Na tender se mogu prijaviti sva pravna lica u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, registrovana za obavljanje poslova revizije. Podstičemo i međunarodne firme sa ograncima u ovim zemljama ili konzorcijume lokalnih firmi da se prijave.

Napomena: Sva tenderska dokumentacija je na engleskom jeziku i na tom jeziku treba da bude popunjena.

Detaljan opis posla i zadataka koje treba izvršiti u okviru delokruga rada po ugovoru prikazan je u zasebnom dokumentu, a uslovi ,način prijavljivanja, rok za slanje ponuda, kriterijumi i način odabira Ponuđača u Pozivu za Ponuđače.

Kompletnu tendersku dokumentaciju koja uključuje Poziv za Ponuđače, Instrukcije za Ponuđače, BudžetAplikacioni formular i Administrativnu check listu možete preuzeti ovde.

Maksimalni budžet je 115.000,00 USD u dinarskoj protivvrednosti.

Način prijavljivanja: Ukoliko ste zainteresovani za prijavu i prihvatate navedene uslove, molimo vas da kompletnu tendersku dokumentaciju dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu: nabavke@tragfondacija.org, sa predmetom/subjektom e-maila: PROPOSAL 09-2024 ili redovnom poštom/lično na adresu: Trag fondacija, Krunska 47, 11111 Beograd, Republika Srbija. Ukoliko šaljete redovnom poštom, potrebno je da najkasniji datum prispeća ponude bude krajnji rok za podnošenje ponuda na tender.

Rok za dostavljanje ponuda je sreda, 31.jul 2024. godine (do 17h).

O rezultatima tendera ponuđači će biti obavešteni do 10.10.2024.

Za sva pitanja i informacije možete se obratiti Trag fondaciji putem e-maila: nabavke@tragfondacija.org.