Trag fondacija logo

Javne politike 

Program Javnih politika Trag sprovodi sa ciljem da udruženi građani iz lokalnih zajednica imaju veći uticaj na kreiranje javnih politika u lokalnoj zajednici, u regionu i na  nacionalnom nivou.

Direktnim zastupanjem za podsticajniji zakonodavni i fiskalni okvir za lokalno davanje Trag  omogućuje veću podršku inicijativama građana u zajednicama. Podrškom učešću udruženih građana sa lokanog nivoa u donošenju i izmenama određenih politika obezbeđujemo bolji okvir za razvoj zajednica u relevantnim oblastima.

Aktivnosti u ovom programu podrazumevaju:

  1. direktno zastupanje za povoljniji zakonodavni i fiskalni okvir za lokalno davanje;
  2. podršku inicijativama udruženih građana za uticaj na politike koje se direktno odražavaju na život u zajednicama;
  3. podršku dijalogu i saradnji između primalaca donacija i ostalih aktera oko uticaja na politike koje se direktno odražavaju na život u zajednicama;
  4. podršku umrežavanju i stvaranju koalicija među primaocima donacija radi uticaja na politike koje su relevantne za život u zajednicama.

Podrška umrežavanju za OCD

Pružamo podršku udruženim građanima/kama da na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou utiču na politike u relevantnim oblastima koje donose boljitak lokalnim zajednicama. Trag je do sada bio fokusiran na podršku u oblastima kao što je zaštita životne sredine i socijalna inkluzija, ali je otvoren za podršku i u drugim oblastima.

Zakonodavni okvir za davanja

Direktnim zastupanjem za podsticajniji zakonodavni i fiskalni okvir za lokalno davanje Trag omogućuje veću podršku inicijativama građana u zajednicama. Podrškom učešću udruženih građana sa lokanog i nacionalnog nivoa u donošenju i izmenama određenih politika obezbeđujemo bolji okvir za razvoj zajednica u relevantnim oblastima.

Poreske olakšice

Trag zajedno sa fondacijama u šest zemalja u regionu, okupljenih u SIGN mrežu, radi na aktivnostima koje će  doprineti izgradnji povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro.


U okviru projekta “SIGN za održivost”, podržanog od strane Evropske unije, na osnovu pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona i zemalja EU kreiraju se predlozi za poboljšanje fiskalnih politika. Trag fondacija će, u saradnji sa SIGN mrežom koja okuplja fondacije iz 6 zemalja zapadnog Balkana, u narednom periodu raditi na unapređenju i izmeni politika u ovoj oblasti u okviru regionalnog projekta (SIGN za održivost) podržanog od Evropske komisije.