Trag fondacija logo

Druga faza konkursa Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19

Usled globalne pandemije COVID-19 i njenog uticaja na svakodnevni život, Trag fondacija je prepoznala negativne efekte na zajednice širom Srbije, posebno kod najranjivijeg stanovništva. Kao i u prethodnih 20 godina, verujemo u snagu udruženih građana, njihovo prepoznavanje potreba i sposobnost da se organizuju uprkos teškim uslovima rada, a sve kako bi sačuvali i unapredili svoje zajednice.

Ovim programom želimo da pružimo podršku udruženim i solidarnim građanima da u okviru mogućnosti i sopstvenih kapaciteta, vodeći računa o sigurnosti i zdravlju svih u zajednici, sprovode akcije koje bi sprečile dalje širenje virusa, solidarno utiču na smanjenje stigme i podršku najranjivijima i pokreću akcije fokusirane na oporavak i otpornost zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije.

Kako Trag fondacija već duži niz godina ulaže u jačanje kapaciteta ženskih organizacija i ženskog pokreta za ostvarivanje ženskih prava i borbu protiv nasilja prema ženama, svesni smo da krizna situacija disproporcionalno utiče na žene. Žene čine većinu aktivne radne snage u direktnoj nezi i podršci u trenutnoj situaciji kao većinski zaposlene na poslovima trgovine, zdravstvu, sektoru brige i ličnih usluga i slično. Sa druge strane, uslovi vanrednog stanja i samoizolacija uvećavaju rizik za porast porodičnog i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Iz ovih razloga, poseban fokus ovog programa biće usmeren na podršku ženama u navedenim okvirima.

Finansijska sredstva koja se dodeljuju su fleksibilna i namenjena su akcijama koje pomažu zajednicama da prate preporuke prevencije u cilju očuvanja javnog zdravlja i utiču na smanjenje štete izazvane epidemijom. Donacije se mogu koristiti za pomoć udruženjima u pružanju usluga u njihovim zajednicama, posebno ako pomažu ranjivim grupama poput starije populacije, seoskom stanovništvu, osobama sa invaliditetom, romskoj populaciji, jednoroditeljskim porodicama, socijalno ugroženim grupama i drugim grupama.

Oblasti podrške

Budući da se već primećuju socijalni i ekonomski uticaji krize izazvane epidemijom, u drugom pozivu za projekte usmerili smo se na dugoročna i održiva rešenja koja pomažu da se izgrade kapaciteti i otpornost zajednica da odgovore na krizu, a posebno na inicijative koje doprinose ekonomskom osnaživanju:

Psihološka podrška i podrška očuvanju mentalnog zdravlja: kako će se psihološke posledice samoizolacije i izloženosti zdravstvenom riziku pri obavljanju dnevnih obaveza još dugo osećati u okviru ove kategorije, biće uzimane u obzir akcije usmerene na uspostavljanje dugoročnijih mehanizama psihološke podrške i očuvanja mentalnog zdravlja.

Dostupnost socijalnih usluga: aktivnosti i mere kojima će se prilagoditi pružanje postojećih usluga u uslovima pandemije – dnevnih usluga, podrške za samostalni život, savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, kao i podrška i savetovanje o ostvarivanju prava na te usluge. Podrška je namenjena jačanju kapaciteta pružalaca usluga da odgovore na potrebe za podrškom izvan uobičajenog načina rada, a kako bi se sprovele mere socijalne distance, izolacije, kao i odgovorilo na izazove koje te mere nose.

Urgentno zastupanje i pristup pravdi: mobilizacija građana i kampanje za zaštitu prava građana u slučaju izmene pravila i propisa u uslovima vanrednog stanja. Ova oblast podrške odnosi se i na pravnu pomoć i savetovanje u kolektivnim naporima da se očuvaju radna i ljudska prava.

Mere ekonomskog osnaživanja: fokus je na grupama koje su ostale bez posla usled pandemije. Podrška se može odnositi na obuku ili prekvalifikaciju, udruživanje u cilju zajedničkog nastupa na tržištu, posredovanje pri zapošljavanju i slično.

Tehnološka rešenja za prilagođavanje uslovima samoizolacije: online platforme koje olakšavaju rad od kuće i učenje, obezbeđuju besplatne kulturne i umetničke sadržaje i posao samostalnim umetnicima koji spadaju u kategorije ugrožene pandemijom, kao i druge inovacije kao solidarni odgovor na krizu i njene posledice.

Ko može da se prijavi

Poziv je otvoren za udruženja građana i lokalne fondacije sa teritorije Republike Srbije, koji se mogu prijaviti pojedinačno ili u partnerstvu, u okviru jedne ili više oblasti podrške. Neformalne grupe mogu se prijaviti isključivo u partnerstvu sa registrovanim udruženjem i ne mogu biti nosioci projekta.

Za podršku u oblasti dostupnost socijalnih usluga mogu se javiti isključivo udruženja koja deluju u lokalnim zajednicama na koje se odnosi podrška. Za podršku u oblastima psihološka podrška, informisanje i edukacija i tehnološke inovacije mogu se javiti udruženja bez obzira u kojoj lokalnoj zajednici deluju.

Udruženja i lokalne fondacije koje su podržane u prvom krugu odlučivanja ne mogu se ponovo prijaviti na konkurs.

Udruženja i lokalne fondacije koje nisu podržane u prvom krugu mogu se ponovo prijaviti isključivo sa unapređenim ili novim predlogom projekta.

Prijava i kriterijumi za selekciju

Poziv za prijavu projekata je otvoren do daljeg, a oblasti podrške mogu biti revidirane u skladu sa prepoznatim potrebama zajednica u narednom periodu.

Rok za prijavu je 5. maj 2020. godine.

Maksimalni iznos donacije je 500.000 dinara.

Prijavni formular možete popuniti OVDE, a obrazac za budžet preuzmite OVDE.

Podnete prijave procenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:
relevantnost za oblasti podrške programa
izvodljivost (pristup i metode delovanja)
uticaj na zajednicu

Prioritet u podršci će biti dat:
– udruženjima koja pružaju direktnu podršku zajednicama koje su već bile ugrožene pre pandemije
– udruženjima koja deluju u gradovima i opštinama koje su najviše pogođene pandemijom
– posebna grant linija biće posvećena podršci ženskim udruženjima za inicijative koje se bave odgovorom na pojačano rodno zasnovano nasilje tokom pandemije.

Prijave se odobravaju na osnovu procene Trag fondacije, uz podršku spoljnih savetnika. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg LINKA.