Trag fondacija logo

Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19

Usled globalne pandemije COVID-19 i njenog uticaja na svakodnevni život, Trag fondacija je prepoznala negativne efekte na zajednice širom Srbije, posebno kod najranjivijeg stanovništva. Kao i u prethodnih 20 godina, verujemo u snagu udruženih građana, njihovo prepoznavanje potreba i sposobnost da se organizuju uprkos teškim uslovima rada, a sve kako bi sačuvali i unapredili svoje zajednice.

Ovim programom želimo da pružimo podršku udruženim i solidarnim građanima da u okviru mogućnosti i sopstvenih kapaciteta, vodeći računa o sigurnosti i zdravlju svih u zajednici, sprovode akcije koje bi smanjile dalje širenje virusa i olakšale boravak sugrađanima u samoizolaciji, solidarno utiču na smanjenje stigme i podršku najranjivijima, i pokreću akcije fokusirane na oporavak i otpornost zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije.

Kako Trag fondacija već duži niz godina ulaže u jačanje kapaciteta ženskih organizacija i ženskog pokreta za ostvarivanje ženskih prava i borbu protiv nasilja prema ženama, svesni smo da krizna situacija disproporcionalno utiče na žene. Žene čine većinu aktivne radne snage u direktnoj nezi i podršci u trenutnoj situaciji kao većinski zaposlene na poslovima trgovine, zdravstvu, sektoru brige i ličnih usluga i slično. Sa druge strane, uslovi vanrednog stanja i samoizolacija uvećavaju rizik za porast porodičnog i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Iz ovih razloga, poseban fokus ovog programa biće usmeren na podršku ženama u navedenim okvirima.

Donacije su namenjene inicijativama koje pomažu zajednicama da prate preporuke prevencije u cilju očuvanja javnog zdravlja i utiču na smanjenje štete izazvane epidemijom. Prioritet će biti dat inicijativama koje pomažu posebno ranjivim grupama kao što su: stara lica (65+), žene i deca žrtve porodičnog nasilja, seosko stanovništvo, osobe sa invaliditetom, romska populacija, jednoroditeljske porodice, socijalno ugrožene grupe i slično.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg LINKA.

Oblasti podrške

Mere prevencije: sve mere koje utiču na smanjenje posledica epidemije i urgentnog stanja u zemlji. Pod tim možemo podrazumevati ispunjenje svakodnevnih praktičnih potreba, dostupnosti mera zaštite, podela opreme kao što su maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju.

Edukacija i informisanje: sprovođenje kampanja u cilju jasnog, objektivnog i pravovremenog informisanja stanovništva o dostupnosti usluga i njihovim pravima, naročito za zajednice koje nemaju pristup internetu.

Psihološka podrška i podrška očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima vanrednog stanja.

Dostupnost socijalnih usluga: aktivnosti i mere kojima će se prilagoditi pružanje postojećih usluga u uslovima pandemije – dnevnih usluga, podrške za samostalni život, savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, kao i podrška i savetovanje o ostvarivanju prava na te usluge. Podrška je namenjena jačanju kapaciteta pružalaca usluga da odgovore na potrebe za podrškom izvan uobičajenog načina rada, a kako bi se sprovele mere socijalne distance, izolacije, kao i odgovorilo na izazove koje te mere nose.

Urgentno zastupanje i pristup pravdi: mobilizacija građana i kampanje za zaštitu prava građana u slučaju izmene pravila i propisa u uslovima vanrednog stanja. Ova oblast podrške odnosi se i na pravnu pomoć i savetovanje u kolektivnim naporima da se očuvaju radna i ljudska prava.

Tehnološka rešenja za prilagođavanje uslovima samoizolacije: online platforme koje mogu olakšavati rad od kuće i učenje, obezbeđuju besplatne kulturne i umetničke sadržaje, platforme za distanciranu socijalizaciju i slično.

Ko može da se prijavi

Poziv je otvoren za udruženja građana i lokalne fondacije sa teritorije Republike Srbije, koji se mogu prijaviti pojedinačno ili u partnerstvu, u okviru jedne ili više oblasti podrške. Neformalne grupe mogu se prijaviti isključivo u partnerstvu sa registrovanim udruženjem i ne mogu biti nosioci projekta.

Za podršku u oblastima mera prevencije i dostupnost socijalnih usluga mogu se javiti isključivo udruženja koja deluju u lokalnim zajednicama na koje se odnosi podrška. Za podršku u oblastima: psihološka podrška, informisanje i edukacija i tehnološke inovacije mogu se javiti udruženja bez obzira u kojoj lokalnoj zajednici deluju.

Iznos donacije

Visina donacije kreće se u rasponu od 150.000 dinara za inicijative koje se odnose na mere prevencije, kampanje informisanja i slično, do najviše 500.000 dinara za podršku pružaocima usluga iz oblasti socijalne zaštite.
Sredstva koja se dodeljuju su fleksibilna i mogu se koristiti za finansiranje širokog spektra aktivnosti: operativni troškovi, honorari angažovanih osoba, online alati i platforme za edukaciju, rad i komunikaciju, osveženje i zaštitna oprema za volontere, putni troškovi i sl.

Prijava i kriterijumi za selekciju

Poziv za prijavu projekata je stalno otvoren, a na svakih 15 dana će se praviti presek prijava i sprovoditi proces odlučivanja o dodeli donacija.
Prvi rok za prijavu je 21. april 2020. godine.

Prijavni formular možete popuniti OVDE, a obrazac za budžet preuzmite OVDE.

Podnete prijave procenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:
– relevantnost za oblasti podrške programa
– izvodljivost (pristup i metode delovanja)
– uticaj na zajednicu

Prioritet u podršci će biti dat:
– udruženjima koja pružaju direktnu podršku zajednicama koje su već bile ugrožene pre pandemije
– inicijativama u zajednicama u kojima su, usled pandemije i vanrednog stanja, teško dostupne zdravstvene i socijalne usluge
– inicijativama koje su već započele sa aktivnostima mobilizacije zajednice, prikupljanja sredstava i angažovanja volontera
– posebna grant linija biće posvećena podršci ženskim udruženjima za ostvarivanje prava žena i borbu protiv nasilja nad ženama i decom tokom pandemije

Prijave se odobravaju na osnovu procene Trag fondacije, uz podršku spoljnih savetnika koji su predstavnici različitih udruženja.